KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI​

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME

Kuzeybatı Gayrimenkul Hiz. Dan. ve Tic. A.Ş. (“Kuzeybatı”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kuzeybatı, sahibi olduğu gayrimenkulfonu.net, gayrimenkulyatirimfonu.net, kuzeybati.com.tr, Ofisbul.com, Depobul.com, Arsabul.net, Residencebul.com, Dukkantara.com, Otelsatar.com, Degerliyorum.com adlı internet sitelerini ziyaret eden, başvuru formu dolduran veya şirketimizi telefonla arayan ziyaretçilerin,

 • Adı-Soyadı,
 • Telefon numarası,
 • Elektronik posta adresi,
 • Çağrı Merkezi ile iletişime geçildiği takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarını;

Şirketimizin bulunduğu Duran İş Merkezi Binası’na giriş yaparak Şirketimizi ziyaret eden gerçek veya tüzel kişi yetkililerinin paylaşmış olduğu kimlik bilgilerini ( Ad-Soyadı, T. C. kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet) ve araç plaka verisi ile görüntüsünü aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir. Anılan kişisel verilerin işlenme amaçları şu şekildedir:

 • a) Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
 • b) Müşteri memnuniyeti ölçümleme, müşteri şikayetlerinin takibi ve giderilmesi ve süreç iyileştirme,
 • c) Hizmet ifası ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • d) İdari işler yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • d) Şirketin fiziksel güvenliğinin sağlanması,
 • e) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması ve gerekli durumlarda yasal merciilerle paylaşılması .

2. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması ve Kişisel Veri Paylaşımı
Kuzeybatı’nın yukarıda anılan amaçlarla edinmiş olduğu kişisel veriler sadece yetkili kişilerin erişimine açık olan sistemlerde muhafaza edilmektedir. Bu kişisel veriler talep halinde, verileri talep etmeye hukuken yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi
Kuzeybatı’nın yukarıda anılan amaçlarla edinmiş olduğu kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süreler çerçevesinde saklanır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Kuzeybatı tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Aktarımı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması
Yukarıda belirtilen kişisel veriler, Kuzeybatı nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda gizlilik ve güvenlik gereksinimleri sağlanarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kuzeybatı, işlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı erişimi önlemek ve hukuka aykırı veri işlemeleri engellemek amacıyla, kişisel veri barındıran veri tabanına yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla şifreleme, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirlerini almaktadır. 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, başvurularınızı yazılı olarak Kuzeybatı Gayrimenkul Hiz. Dan. ve Tic. A.Ş. ünvanı ile "Esentepe Mah. Harman-1 Sok. Duran İş Merkezi No:4/1 Şişli" adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir ya da noter kanalıyla ya da iadeli taahhütlü mektupla gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilerek alınacaktır.

Kuzeybatı Gayrimenkul Hiz. Dan. ve Tic. A.Ş.
Esentepe Mah. Harman-1 Sok. Duran İş Merkezi No:4/1 Şişli/İstanbul
e-posta: info@kuzeybati.com.tr
Web Sitesi: https://www.kuzeybati.com.tr/
MERSİS NO: 0601046077700019